30 najczęściej używanych poleceń terminala w Raspberry Pi

30 najczęściej używanych poleceń terminala w Raspberry Pi
Lista poleceń terminala:
1. sudo apt-get update: To polecenie aktualizuje listę pakietów.
2. sudo apt-get upgrade: To polecenie pobiera i instaluje zaktualizowane pakiety.
3. sudo apt-get clean: To polecenie czyści stare pliki pakietów.
4. sudoraspi-config: To polecenie konfiguruje narzędzie dla Raspberry Pi.
5. ls: To polecenie wyświetla listę zawartości katalogu (ls – list).
6. cd: To polecenie zmienia katalogi (cd – change directory) .
7. mkdir: To polecenie tworzy katalog.
8. rmdir: To polecenie usuwa katalog.
9. mv: To polecenie przenosi plik.
10. tree -d: To polecenie pokazuje drzewo katalogów.
11. pwd: To polecenie pokazuje bieżący katalog (pwd – print working direktory).
12. clear: to polecenie służy do czyszczenia okna terminala.
13. sudo halt: To polecenie powoduje zamknięcie Raspberry Pi.
14. sudo reboot: Ta komenda służy do ponownego uruchomienia Raspberry Pi.
15. startx: Polecenie to uruchamia środowisko pulpitu (LXDE).
16. ifconfig: To polecenie służy do znalezienia adresu IP Raspberry Pi.
17. nano: to polecenie służy do edycji pliku.
18. cat: To polecenie pokazuje zawartość pliku.
19. rm: To polecenie usuwa plik.
20. cp: To polecenie służy do skopiowania pliku lub katalogu.
21. locate: To polecenie służy do zlokalizowania pliku.
22. sudo: To polecenie jest używane w wierszu poleceń systemu Linux; sudo oznacza „SuperUser Do”.
23. df: To polecenie ma pokazać dostępne miejsce na dysku w każdej z partycji w systemie.
24. du: To polecenie pokazuje użycie dysku przez plik w systemie.
25. tar: „tar -cvf” służy do tworzenia archiwum .tar,
-xvf do rozpakowywania archiwum tar,
-tvf do wyświetlania zawartości archiwum itp.
26. zip, unzip: To polecenie kompresuje pliki do archiwum zip i rozpakowuje, aby wyodrębnić pliki.
27. uname: Polecenie „uname -a” drukuje większość informacji o systemie.
28. chmod: To polecenie służy do zmiany uprawnień do plików lub katalogów.
29. ping: Ta komenda służy do sprawdzenia połączenia z serwerem.
30. sudo shutdown: To polecenie służy do zamknięcia Raspberry Pi.
Autor: Gaurav Kumar

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.