Automatyzacja zestawu startowego mikrokontrolera R8C

r_911_12_2
Może Czytelnicy zetknęli się już z zestawem startowym mikrokontrolera R8C w wersji zubożonej.

Wadą tego minimalnego systemu, zdaniem autora, jest to, że procedura programowania wymaga znacznej ręcznej interwencji:
„Naciśnij „Reset”, naciśnij „Mode”, zwolnij „Reset”, zwolnij „Tryb” i tak dalej, z udziałem zarówno komputera, jak i mikrokontrolera.
Odbijanie styków (ang. bounce) może również powodować kilkakrotną rejestrację naciśnięcia przycisku, a to wystarczający powód, aby autor zautomatyzował proces, uzupełniając system kilkoma dodatkowymi elementami.
Używany jest tani poczwórna bramka NAND układu scalonego CMOS typu 4011.
Bramki są skonfigurowane do generowania opóźnień za pomocą sieci RC.
Po przyłożeniu zasilania wyjścia wszystkich bramek będą wysokie logicznie, więc zaświeci się dioda LED „Stop” D7, podłączona do wyjścia sekcji IC2.C.
Około pół sekundy później wyjście sekcji IC2.B osiąga stan niski logicznie, a dioda LED „Mode” D3 świeci: odpowiada to wyimaginowanemu naciśnięciu przycisku „Mode”.
Kolejne pół sekundy później sygnał wyjściowy sekcji IC2.A również przechodzi w niski stan logiczny, zapalając diodę „Reset” D2, wskazując, że naciśnięto wymyślony przycisk „Reset”.
Minęło kolejne pół sekundy, a następnie sygnał wyjściowy IC2.D osiąga niski stan logiczny.
Spowoduje to obniżenie stanu logicznego sygnału wejściowego do sekcji IC2.A i zgaśnięcie diody LED „Reset”.
Odpowiada to zwolnieniu przycisku Reset.
Wreszcie, kolejne pół sekundy później, sygnał wyjściowy sekcji IC2.C przechodzi w niski stan logiczny, co powoduje zgaśnięcie diody LED „Stop”.
Wejścia do sekcji IC2.B są obniżane do stanu niskiego przez diodę D4, więc dioda LED „Mode” również gaśnie; świeci również dioda LED „Ready” D5.
Przycisk „Mode” został zwolniony i jesteśmy gotowi do pracy.
Gdy zaświeci się dioda LED „Ready”, proces programowania Flash można rozpocząć z podłączonego komputera.
Po zakończeniu programowania, zasilanie obwodu można wyłączyć i usunąć mikrokontroler.
W celu dalszego uproszczenia, autor zaprojektował małą płytkę drukowaną dla mikrokontrolera R8C o formacie zgodnym z 32-pinowym układem scalonym DIL.
Jeśli opisany tutaj obwód jest zbudowany przy użyciu dostępnego w handlu gniazda z zerowym naciskiem wstawiania (ZIF – Zero insertion force socket), przeprogramowanie i testowanie są znacznie łatwiejsze.
Autor: Ludwig Libertin

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.