Elektroniczny przełącznik obrotowy idealną alternatywą dla przełącznika mechanicznego

46_47_got

W układzie pokazanym na rys. 1 zademonstrowano nowe podejście do wymiany mechanicznych przełączników obrotowych stosowanych w wielu typach układów.
Chwilowy przełącznik przyciskowy (ang.push-to-make) wraz z kilkoma podzespołami oferuje możliwość wykonania elektronicznego przełącznika obrotowego, który może zastąpić przełącznik mechaniczny.
Przy włączeniu zasilania sygnał resetowania realizowany przez układ IC3a/b jest stosowany do zresetowania układów IC1 i IC2. Wyjście zostanie wybrane kolejno od Q0 do Q9 IC2, a wybór będzie przesuwany (będzie postępował) za każdym razem, gdy S1 zostanie zamknięty (zwarty).
Układ przerzutnika R-S (Reset-Set) IC1 jest używany do przeciwdziałania odbijaniu styków (ang. debouncing) przełącznika i jest ustawiony wysoko logicznie za każdym naciśnięciem S1 i resetem po opóźnieniu generowanym przez rezystor R1 i kondensator C1.
W związku z tym zapewnia odbijany (ang. debounced) sygnał, jako wejście zegara do układu IC2.
Układ działa podobnie do przełącznika wielodrożnego (wielopozycyjnego), dla którego licznik/dzielnik 4017 został użyty.
Wybór będzie istotny (obowiązujący) do czasu następnego przełączenia.
Po wybraniu dowolnego wyjścia, Q układu IC2 będzie ono w wysokim stanie logicznym (logiczna 1).
Może to być użyte do aktywacji pinów sterujących IC4 i włączenia odpowiedniego przełącznika dwustronnego.
W tym projekcie do tego zadania zastosowano poczwórny przełącznik dwustronny 4016.
Na wyjściu przełącznika dwustronnego obwód użytkownika może być połączony zgodnie z wymaganiami, tak, aby układ ten oferował wielodrożny (wielopozycyjny) wybór obwodu.
Może to być przydatne w przypadku wyborów sygnałów analogowych, które poczwórny przełącznik dwustronny 4016 może obsługiwać.
Układy cyfrowe mogą być podłączone bezpośrednio do wyjścia IC2.
Układ 4017 oferuje maksymalnie dziewięć kroków.
Co dziesiąte przełączenie zresetuje się poprzez układ IC3b i cykl powtórzy się począwszy od Q0.
Aby zapewnić mniej opcji, można wybrać dowolne wyjście Q, aby zresetować obwód.
Na przykład, jeśli potrzebne są tylko cztery wybory, należy połączyć Q4 (pin 10) z pinem 6 bramki OR IC3b, a teraz, przy co piątym wyborze obwód zostanie zresetowany i rozpocznie się na powrót od Q0.
Autor: B. D. Mehta

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.