Jak działa interaktywny wiersz poleceń w Pythonie?

Chyba najprostszym sposobem wykonywania programów w Pythonie jest wpisywanie  ich bezpośrednio do interaktywnego wiersza poleceń Pythona. Ten wiersz poleceń można uruchomić na wiele różnych sposobów – na przykład w IDE czy z konsoli systemowej. Zakładając, że interpreter zainstalowany jest w naszym systemie jako program wykonywalny, najbardziej neutralnym dla platformy sposobem rozpoczęcia sesji interpretera interaktywnego jest zazwyczaj wpisanie słowa python w wierszu poleceń systemu operacyjnego, bez żadnych argumentów. Na przykład:
%   python
Python 3.0.1  (r301:69561, Feb  13  2009, 20:04:18)  [MSC v.1500 32  bit (Intel)] … Type  „help”, „copyright”, „credits” or „license” for more  information.
>>>

Wpisanie słowa python w wierszu poleceń powłoki, jak powyżej, rozpoczyna interaktywną sesję Pythona (znak % na początku kodu może zastąpić znak zachęty systemu, nie jest elementem, który należy wpisać). Samo pojęcie wiersza poleceń powłoki jest dość uniwersalne, choć dostęp do niego może się różnić dla poszczególnych platform.
► W systemie Windows słowo python można wpisać w oknie konsoli DOS (zwanej Wierszem polecenia; zazwyczaj program ten można znaleźć pod opcją Akcesoria w menu Start/Wszystkie programy) lub korzystając z okna dialogowego Start/Uruchom….
► W systemach Unix, Linux oraz Mac OS X można wpisać to polecenie w powłoce lub oknie terminala (na przykład w xterm lub konsoli powłoki, takiej jak ksh czy csh).
► Inne systemy mogą wykorzystywać podobne sposoby lub używać do tego celu własnych narzędzi. Urządzenia przenośne do uruchomienia sesji interaktywnej wymagają zazwyczaj kliknięcia ikony Pythona w oknie aplikacji.
Jeśli zmienna środowiskowa powłoki PATH nie  zawiera  katalogu  instalacyjnego Pythona, słowo python trzeba będzie zastąpić pełną ścieżką  do pliku wykonywalnego Pythona znaj- dującego się na naszym komputerze. W Uniksie i Linuksie oraz podobnych systemach często wystarczy /usr/local/bin/python lub /usr/bin/python. W systemie Windows można spróbować wpisać C:\Python30\python (w przypadku wersji 3.0).
C:\misc>  c:\python30\python
Python 3.0.1  (r301:69561, Feb  13  2009, 20:04:18)  [MSC v.1500 32  bit (Intel)] … Type  „help”, „copyright”, „credits” or „license” for more  information.
>>>

Alternatywnie można przed wpisaniem słowa python wykorzystać polecenie zmieniające katalog, tak by wejść od razu do katalogu instalacyjnego Pythona (w systemie Windows można skorzystać z polecenia cd c:\python30):
C:\misc> cd  C:\Python30
C:\Python30>  python
Python 3.0.1  (r301:69561, Feb  13  2009, 20:04:18)  [MSC v.1500 32  bit (Intel)] … Type  „help”, „copyright”, „credits” or „license” for more  information.
>>>

W systemie Windows poza wpisaniem słowa python w oknie powłoki można także rozpocząć sesję interaktywną, uruchamiając okno główne IDLE (zagadnienie zostanie osobno wyjaśnione) lub wybierając z wpisu dla Pythona w menu Start opcję Python (command line). Obie opcje uruchamiają sesję interaktywną Pythona o podobnej funkcjonalności; wpisywanie polecenia powłoki nie jest wymagane. A.P.

pełny materiał w pliku pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.