Jak połączyć ESP8266 z siecią Wi-Fi

Można przyjąć, że Czytelnik zaznajomił się z instalacją i konfiguracją Arduino IDE dla ESP8266 oraz pierwsze doświadczenia ze sterowaniem diodą LED, czytaniem wejść analogowych oraz przyciemnianiem diody LED ma za sobą.
Teraz nadszedł czas, aby połączyć ESP8266 z Wi-Fi. Dołącz bibliotekę Wi-Fi ESP8266 i skonfiguruj nazwę SSID i hasło Wi-Fi:
#include
const char* ssid = „your_wifi_name”;
const char* password = „your_wifi_password”;
W sekcji konfiguracji, Serial jest uruchamiany i skonfigurowany do wysyłania danych przy 115200 bps; dodano opóźnienie 10ms, aby umożliwić zakończenie Serial, a GPIO od 12 do 15 są skonfigurowane, jako wyjście, a ich wartość jest ustawiona na niski stan logiczny (LOW):
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(14, OUTPUT);
pinMode(15, OUTPUT);
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(14,LOW);
digitalWrite(15,LOW);
Zaczniemy od połączenia z siecią Wi-Fi:
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(„Connecting to „);
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Czekamy, aż status wskaże, że ESP8266 jest podłączony do sieci Wi-Fi.
Następnie wyświetlany jest komunikat połączenia Wi-Fi wraz z adresem IP przypisanym mu przez router.
Twój router musi obsługiwać DHCP i mieć włączoną funkcję DHCP:
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(„.”);
}
Serial.println(„”);
Serial.println(„WiFi connected”);
Serial.println(„IP address: „);
Serial.println(WiFi.localIP());
}
W sekcji pętli kod sprawdza, czy układ jest podłączony do Wi-Fi, a jeśli to prawda, zielona dioda LED zaświeci na module Witty:
void loop()
{
if(WiFi.status() == WL_CONNECTED)
digitalWrite(12, HIGH);
}
W ramach ćwiczenia możesz zapalić CZERWONĄ diodę LED, jeśli nie ma połączenia z routerem, a zieloną diodę LED w przeciwnym razie.
Monitor szeregowy wyświetli adres IP przypisany przez router w następujący sposób jak na załączonym rysunku 1.
r_910_09_3
Autor: Prachi Bisht

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.