Język C w pigułce (3)

Język C w pigułce (3)
• Gdy operatory warunkowe są używane do budowania wyrażeń, wynik jest prawdą lub fałszem.
• Pseudo kod jest przede wszystkim mieszanką języka podobnego do naturalnego i rzeczywistego języka programowania i jest często używany przez programistów do pomocy w opracowywaniu algorytmów.
• Schematy blokowe (ang. flowcharts) wykorzystują symbole graficzne do przedstawienia algorytmu lub przebiegu programu.
• Warunki są implementowane przy użyciu struktury if, która zawiera wyrażenie zawarte w nawiasach.
Algebra Boole’a zwykle używa trzech operatorów (i, lub, nie – ang. and, or, not) do operowania dwiema wartościami (prawda i fałsz).
• Nawiasy są używane do dyktowania kolejności operacji i budowania klarowności w warunkach złożonych.
• Funkcji isdigit () można użyć do sprawdzenia, czy użytkownik wprowadził cyfry lub znaki inne niż cyfry.
• Struktura przełącznika służy do oceny warunków i jest najczęściej stosowana, gdy określony zestaw wyborów wymaga oceny.
• Funkcja rand () generuje liczbę całkowitą od 0 do liczby zdefiniowanej przez bibliotekę, zazwyczaj, co najmniej 32 767.
• Funkcja srand () nakazuje funkcji rand () wygenerować liczbę prawdziwie losową za każdym razem, gdy jest wykonywany program.
• Funkcja time () zwraca aktualny czas w sekundach, który jest doskonałą liczbą losową całkowitą dla funkcji srand ().
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.