Język C w pigułce (4)

• Struktury pętli używają wyrażeń warunkowych (warunków) do oceny, ile razy coś się dzieje.
• Można rozróżniać warunki i pętle w sieci działań, patrząc na przebieg programu.
W szczególności, jeśli zobaczymy linie łączące, które zapętlają się z powrotem na początek warunku (symbol rombu), przyjąć należy, że warunek reprezentuje pętlę.
• Operator ++ jest użyteczny do zwiększania zmiennych liczbowych o 1.
• Operator – zmniejsza zmienne liczbowe o 1.
• Zarówno operatory przyrostu, jak i ubytku (straty) mogą być umieszczone po obu stronach (przedrostek i przyrostek) zmiennej, co daje różne wyniki.
• Operator + = dodaje zawartość zmiennej do innej zmiennej.
• Operator – = odejmuje zawartość zmiennej od innej zmiennej.
• Nawiasy klamrowe początku i końca pętli są wymagane tylko wtedy, gdy w body (treści) pętli znajduje się więcej niż jedna instrukcja.
• Nieskończone pętle są tworzone, gdy wyrażenie pętli nigdy nie jest ustawione na wyjście z pętli.
• Warunek pętli „do while” znajduje się na dole pętli, a nie na górze.
• Pętla „for” jest typowa dla budowania pętli, gdy liczba iteracji jest już znana lub może być znana przed wykonaniem.
• Po wykonaniu, instrukcja „break” kończy wykonywanie pętli i zwraca kontrolę programu z powrotem do następnej instrukcji po zakończeniu pętli.
• Po wykonaniu instrukcja kontynuuje wszystkie pozostałe instrukcje w pętli i przechodzi do następnej iteracji w pętli.
• Funkcji „system ()” można używać do wywoływania poleceń systemu operacyjnego, takich jak polecenie usuwania UNIX.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.