Sterownik wentylatora z czujnikiem maksymalnej temperatury

Sterownik wentylatora z czujnikiem maksymalnej temperatury
r_206_23_1

Obwód sterownika wentylatora dla wzmacniacza Titan 2000 i innych ciężkich wzmacniaczy mocy AF, ma moc wyjściową, która ustawia napięcie, jeśli sterownik wentylatora osiągnie koniec swojego zakresu.
Ponieważ sterownik reaguje na temperaturę, sygnał ten jest postrzegany przez obwód zabezpieczający wzmacniacza, jako wskazanie przekroczenia temperatury.
Wadą tego wyjścia jest to, że maksymalne napięcie dla wentylatorów nie jest stałe, ale zależy od obciążenia (liczby wentylatorów, uszkodzonych wentylatorów) i napięcia sieciowego.
Ta zmiana wynika z faktu, że napięcie zasilania dla stopnia wyjściowego jest pobierane bezpośrednio z filtrowanego napięcia transformatora.
Jeśli wentylatory ulegną awarii, na przykład maksymalna temperatura maksymalna leży na znacznie wyższym poziomie niż pożądana wartość.
Obwód towarzyszący, który porównuje wielkość napięcia wentylatora ze stałą wartością odniesienia, został opracowany, aby umożliwić wiarygodne wykrycie maksymalnej temperatury.
Ten obwód jest dostosowany do wentylatorów 12V.
Napięcie odniesienia jest generowane przez „napięcie odniesienia układu mikropowera” diody D1 i tranzystora T1 FET, który jest podłączony jako źródło prądu.
Elementy te są zasilane bezpośrednio z przyłożonego napięcia do wentylatora.
Źródło prądu jest skonfigurowane do dostarczania około 50μA.
Dioda D1 może pracować już przy wartości prądu 10μA.
Napięcie zasilania układu scalonego jest odsprzęgnięte przez elementy R10, C3 i C4, przy czym dioda D4 zapewnia ochronę przed przepięciem.
Maksymalne napięcie zasilania 16V jest określone dla układu TLC271.
Ten wzmacniacz operacyjny działa przy napięciu zasilania tak niskim jak 3V i może obsłużyć napięcie w trybie wspólnym do około 1,5V mniej niż dodatnie napięcie zasilania.
Odpowiednio do napięcia odniesienia wybrano 1,2V.
Napięcie wentylatora jest redukowane do poziomu napięcia odniesienia przez dzielnik napięcia R2-R3-P1.
Granice wynoszą teraz 11,2V i 16,7V.
Jeśli uznasz, że wartości te są zbyt wysokie, możesz obniżyć R2 do 100 kΩ, co spowoduje przesunięcie granic do 9,5V i 14,2V.
Wyjście dzielnika napięcia jest dobrze odsprzęgnięte przez kondensator C2.
Wybrano tutaj stosunkowo dużą stałą czasową, aby zapobiec zbyt szybkiemu reagowaniu obwodu i aby utrzymać wyjście aktywne nieco dłużej po przełączeniu stanów komparatora.
Niewielka ilość histerezy (około 1mV) jest dodawana przez rezystor R4 i R5, aby zapobiec niestabilności podczas przełączania komparatora.
Dioda D2 zapewnia, że wielkość histerezy jest niezależna od napięcia zasilania.
Zapewniono dwa wyjścia, aby uczynić obwód bardziej wszechstronnym.
Wyjście „R” ma bezpośrednio sterować diodą LED transoptora.

Ponadto tranzystor T2 jest włączany przez wyjście wzmacniacza operacyjnego za pośrednictwem rezystorów R7 i R8, dzięki czemu można uruchomić przekaźnik lub wyzwolić obwód ochronny za pomocą wyjścia „T”.
Dioda D3 LED wysokiej wydajności wskazuje, że układ IC1 się przełączył.

Obwód pobiera tylko 0,25mA, gdy dioda LED jest wyłączona, a zmierzony pobór prądu bez obciążenia (przy napięciu zasilania 12,5V) wynosi 2,7mA, gdy dioda LED jest włączona.
Autor: T. Giesberts

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.