Tylko dla początkujących – Poglądowy projekt migania diody LED przy udziale mikrokontrolera PIC16F84 (schemat + kody programu)

131_got
Tylko dla początkujących – Poglądowy projekt migania diody LED przy udziale mikrokontrolera PIC16F84 (schemat + kody programu)

We wcześniejszych wpisach podaliśmy różne materiały związane z charakterystyką mikrokontrolerów PIC oraz sposobem programowania tych mikrokontrolerów przy użyciu języków PicBasic i PicBasic Pro.
Przed nami różne projekty oparte na mikrokontrolerach PIC.
Wszystkie projekty, które będziemy opisywać zostały skonstruowane i przetestowane przy użyciu kompilatorów PicBasic i PicBasic Pro.
Każdy projekt będzie opisany następującymi podtytułami:
Tytuł projektu:
Opis projektu:
Krótki opis projektu.
Sprzęt:
Sprzęt używany w projekcie.
Jest to głównie schemat obwodu mikrokontrolera i powiązanym elektronicznym interfejsem zastosowanym w projekcie.
Schemat blokowy:
Schemat blokowy został podany w celu opisania działania projektu.
Oprogramowanie:
Wykazy programów mikrokontrolera dla języków PicBasic i PicBasic Pro.
Projekty, które będziemy publikować będą sukcesywnie bardziej złożone.
131_got_2
Zaleca się, aby Czytelnik najpierw przestudiował proste projekty, zanim przejdzie do bardziej złożonych.
Tytuł projektu:
Prosta migająca dioda LED
Opis projektu:
Dioda LED jest podłączona do jednego ze pinów portu mikrokontrolera PIC.
Dioda LED miga w sposób ciągły z interwałem 1s.
Sprzęt:
Ten projekt jest tak prosty, że można użyć dowolnego rodzaju mikrokontrolera PIC.
Jak pokazano na rysunku 1, mikrokontroler typu PIC16F84 został wybrany dla tego projektu.
Bit 0 PORTB (RB0) jest podłączony do małej diody LED poprzez rezystor ograniczający prąd.
Spadek napięcia na diodzie LED wynosi około 2V.
Zakładając, że prąd LED wynosi 10mA, wartość rezystora można obliczyć, ponieważ najbliższa wartość wynosi 330Ω.
R = U / I = (5-2) / 10mA = 0,3k
Projekt został skonstruowany na płycie breadboard, jak pokazano na rysunku 2.
Schemat blokowy działania programu:
Oprogramowanie składa się z nieokreślonej pętli, w której dioda LED jest włączana i wyłączana w tej pętli.
Schemat blokowy oprogramowania pokazano na rysunku 3.
131_got_3
131_got_1
Oprogramowanie:
PicBasic
Oprogramowanie dla języka PicBasic pokazano na rysunku 4.
Na początku programu dioda LED jest zdefiniowana, jako symbol i jest przypisana do zera (bit 0 PORTB).
Ponadto zdefiniowane są adresy kierunkowe rejestru TRISB i PORTB portu.
Główny program jest nieokreśloną pętlą i zaczyna się od etykiety AGAIN. W programie głównym dioda LED jest włączana za pomocą instrukcji HIGH LED.
Następnie po upływie 1s (PAUSE 1000) dioda gaśnie i proces ten powtarza się na zawsze.
PicBasic Pro
Oprogramowanie dla języka PicBasic Pro pokazano na rysunku 5.
131_got_6
Na początku programu dioda LED jest zdefiniowana, jako bit 0 PORTB (PORTB.0).
Rejestr kierunku portu TRISB jest następnie kasowany, tak że wszystkie piny PORTB są wyjściami.
Program główny rozpoczyna się od etykiety AGAIN, w której pin portu jest włączany i wyłączany w odstępach 1s.
Autor: Kurk Mathews

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.