Co jest nieprawidłowego w poniższym programie języka C++?

Co jest nieprawidłowego w poniższym programie języka C++?

#include
int main()
{ // prints “Hello,W orld!”:
    cout << “Hello,Worl d!\n”
}
Odpowiedź:
W ostatniej instrukcji brakuje średnika.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.