Działanie sterownika windy

r_911_07_2
Schemat logiczny sterownika windy pokazano na rys. 1

Działanie windy inicjowane jest albo przez wywołanie kondygnacji (FLRCALL), albo żądanie kondygnacji (FLRREQ).
Należy pamiętać, że FLRCALL ma miejsce, gdy dana osoba woła windę, aby dostać się na określone piętro.
FLRREQ ma miejsce, gdy pasażer w windzie prosi o sprowadzenie na określone piętro.
Ta uproszczona operacja oparta jest na sekwencji CALL/REQ; to znaczy wywołanie, po którym następuje żądanie, a następnie wywołanie.
Jak wiadomo, FLRCALL i FLRREQ są 3-bitowymi kodami reprezentującymi określone piętra.
Gdy osoba naciska przycisk wywołania na danym piętrze, określony 3-bitowy kod dla tego piętra jest umieszczany na wejściach do rejestru kodów CALL/REQ i generowany jest impuls CALL, aby wprowadzić kod do rejestru.
Ten sam proces ma miejsce po naciśnięciu przycisku żądania w windzie.
Kod jest wprowadzany do rejestru kodów CALL/REQ i generowany jest impuls REQ w celu zapisania kodu w rejestrze.
Winda nie zna różnicy między wywołaniem a żądaniem.
Komparator określa, czy docelowa liczba pięter jest większa, mniejsza niż lub równa bieżącej kondygnacji, na której znajduje się winda.
W wyniku tego porównania do sterowania silnikiem windy wydawane jest polecenie UP, DOWN lub OPEN.
Gdy winda porusza się w kierunku pożądanej kondygnacji, licznik pięter jest albo zwiększany na każdym piętrze, gdy idzie w górę, albo zmniejszany na każdym piętrze, gdy podąża w dół.
Gdy winda osiągnie pożądaną kondygnację, wydawane jest polecenie STOP/OPEN dla sterowania silnikiem windy i sterowania drzwiami.
Po ustalonym czasie zegar opóźniający wysyła sygnał ZAMYKANIA do sterowania drzwiami windy.
Jak wspomniano, ta konstrukcja windy jest ograniczona do jednego wywołania na piętrze i jednego żądania piętra na cykl.
Inicjalizacja
Początkowa jednorazowa konfiguracja wymaga ustawienia windy na poziomie piwnicy i ustawienia licznika parteru na 000.
Następnie licznik automatycznie przejdzie przez sekwencję stanów określonych przez położenie windy.
Ćwiczenie
1. Wyjaśnić cel licznika kondygnacji.
2. Opisz, co dzieje się w trybie WAIT.
3. Skąd system wie, kiedy osiągnięto pożądaną kondygnację?
4. Omów ograniczenia konstrukcji windy na rys.1.
Realizacja
Kontroler windy może być zaimplementowany przy użyciu urządzeń logicznych o stałej funkcji, PLD zaprogramowanego kodem VHDL (lub Verilog) lub zaprogramowanego mikrokontrolera lub mikroprocesora.
W jednym z najbliższych wpisów zostanie przedstawiony przykładowy kod programu VHDL dla kontrolera windy. Będzie można prześledzić, jak zaprogramować PLD krok po kroku.
Wykorzystanie swojej wiedzy w pracy
Jakie zmiany są wymagane na schemacie logicznym na rys. 1, aby zaktualizować sterownik windy dla budynku dziesięciopiętrowego?
Autor: L. Floyd

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.